zadanie nr 3

3. Naftowa wizytówka Gorlic


Lokalizacja

Działka 1529/9 KW NS1G/00001405/8 przy ul. Stawiska na Osiedlu Nr 3 „Kromera” w Gorlicach na obszarze od granicy z pasem drogowym DW 977 do wysokości zakończenia granicy działki 1529/9 z działką 1529/4 oraz do wysokości zakończenia granicy działki 1529/9 z działką 1530/14. Nieruchomość stanowi w całości własność Miasta Gorlice.

Krótki opis zadania

Wykonanie rewitalizacji opisanego terenu (przy ul. Stawiska na Osiedlu Nr 3 „Kromera”), polegającej na umieszczeniu 2 kiwonów wraz z podświetleniem, otoczonych nasadzoną zielenią w barwach Miasta, z podkreśleniem walorów historycznych, związanych w szczególności z wydobyciem ropy naftowej i działalnością Ignacego Łukasiewicza.

Opis zadania

Wykonanie rewitalizacji opisanego terenu, polegającej na posadzeniu 2 kiwonów wraz z podświetleniem, otoczonych nasadzoną zielenią w barwach Miasta, z podkreśleniem walorów historycznych, związanych w szczególności z wydobyciem ropy naftowej i działalnością Ignacego Łukasiewicza. Wzdłuż granicy działki nr 1529/9 z działką 1529/4 proponuje się wykonanie schodów oraz alejki w kierunku 1530/14, utrzymanych w klimacie II połowy XIX wieku oraz schodów od strony granicy działki 1529/9 z działką 1530/14 i 1530/4. Układ komunikacyjny stanowiłby zamknięty ciąg od chodnika przy drodze DW 977.
Proponuje się umieszczenie przy alejce 2-3 ławek oraz replik lamp ulicznych zasilanych gazem lub innym rodzajem paliwa, pozwalającym na utrzymywanie stałego płomienia. Zadanie ma na celu promocję Gorlic i pokazanie charakteru miasta, jak również podniesienie jego walorów estetycznych na wjeździe do centrum miasta od strony DW 977.
Zadanie wpisuje się w budowę marki Miasta Światła i stanowiło będzie obiekt o oddziaływaniu ogólnomiejskim.