zadanie nr 13

13. Organizacja miejsc składowania odpadów komunalnych przy ul. Konopnickiej 17


Lokalizacja

Działka nr 2907/30 przy ul. Konopnickiej przed budynkiem nr 17 w pobliżu aktualnej lokalizacji kontenera na śmieci.

Krótki opis zadania

Utwardzenie terenu i wykonanie zadaszonej, zamykanej wiaty śmietnikowej oraz instalacja zamykanej tablicy ogłoszeniowej, wraz wykonaniem oświetlenia i paneli fotowoltaicznych.

Opis zadania

W ramach realizacji niniejszego zadania, na podstawie sporządzonego i dostarczonego przez S.M „Osiedle Młodych” projektu wykonane zostanie utwardzenie terenu z kostki brukowej pod wiatę śmietnikową oraz wykonane zostaną dojścia dla mieszkańców i obsługi, a następnie wykonana nowa, zadaszona i zamykana wiata śmietnikowa. Wyposażona zostanie ona w drzwi zamykane na klucz oraz elektrozaczep, klawiaturę z czytnikiem breloków zbliżeniowych w standardzie UNIQUE 125 kHz kompatybilnym z domofonami  linii CDN produkcji firmy ACO. W rejonie wejścia do wiaty zostanie zainstalowana zamykana tablica ogłoszeniowa.
Wiat wyposażona zostanie w bezpieczną instalację oświetleniową 12V, a także w system zasilania w energię elektryczną składający się z paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu wiaty, regulatora napięcia oraz akumulatora  i niezbędną dla jej działania instalację. Instalacja oświetleniowa wewnątrz i na zewnątrz wiaty sterowana będzie czujnikami ruchu a wiata dostosowana będzie do montażu na niej masztu w wysokości  około 2 m celem zainstalowania w przyszłości kamery monitoringu. Instalacja monitoringu nie wchodzi w zakres zadania.
Celem umożliwienia korzystania przez mieszkańców budynku Konopnickiej 17 oraz części mieszkańców budynku Konopnickiej 19 z breloków zbliżeniowych zakupione zostanie 150 szt breloków zbliżeniowych, które zostaną zaprogramowane a następnie przekazane mieszkańcom za pośrednictwem Spółdzielni Mieszkaniowej oraz samej Spółdzielni Mieszkaniowej i firmie EMPOL. Dodatkowo w ramach zadania wykonanych zostanie łącznie 150 szt kopii kluczy do drzwi wejściowych, które zostaną przekazane analogicznie jak breloki zbliżeniowe.
W ramach organizacji miejsc składowania odpadów, wiaty wyposażone zostaną w nowe pojemniki na odpady zmieszane o pojemności  1100 litrów w ilości min. 6 sztuk. Istniejące pojemniki na odpady segregowane zostaną przeniesione do nowo powstałej wiaty śmietnikowej.
W ramach realizacji projektu przygotowane zostaną również ulotki informacyjne dla mieszkańców, którzy będą korzystać z nowo zorganizowanego miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, zawierające informacje dotyczące obowiązującego w Gorlicach systemu segregacji i zbiórki odpadów.
Realizacja projektu ma na celu uporządkowanie systemu gromadzenia odpadów, edukację mieszkańców w tym zakresie i poprawę estetyki na terenie Osiedla. Dodatkowym efektem będzie ograniczenie niepożądanego zjawiska jakim jest podrzucanie odpadów, w tym także odpadów wielkogabarytowych przez osoby niezamieszkujące na terenie Gorlic. Akcja informacyjna w formie ulotek powinna zwiększyć świadomość w zakresie gospodarki odpadami  komunalnymi i przyczynić się do lepszej segregacji odpadów na terenie Osiedla.